Pimpollo - Halúzka

Prejsť na obsah
Srdečne Vás vítame
Občianske združenie PIMPOLLO organizuje
Krúžok ľudového tanca "Halúzka" pre deti od 3 do 6 rokov
Hudobno-pohybová príprava  v útlom veku  dokáže  ovplyvniť vývoj dieťaťa, hlavne jeho pohybové schopnosti, estetické cítenie, disciplinovanosť, sebavedomie, prispôsobivosť, samostatnosť, rozhodnosť, pohotovosť, tvorivosť a pod.
Ľudové umenie je priam predurčené rozvíjať tieto vlastnosti, pričom sa deti naučia chápať krásu našich slovenských tradícií.
Deti a ich hravosť, bezprostredné správanie, pohybová zdatnosť nám dávajú príležitosť tieto predpoklady  zdokonaliť  prostredníctvom ľudových hier a pásiem.
Tanec je pohybová forma vyjadrenia pocitu
a považuje sa za najprirodzenejšiu reakciu nášho tela na hudbu.
Aktuality


ON-LINE prihlasovanie do 15.9.2023

Do tancovania priatelia!

Prihláška do Krúžku ľudového tanca HALÚZKAZmluva na zabezpečenie výučby (odkaz na stiahnutie nižšie) začína platiť podpisom oboch zmluvných strán.

Záujemca o výučbu odoslaním tejto prihlášky súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a nakladaním so svojimi osobnými údajmi Občianským združením PIMPOLLO pre potreby tejto spoločnosti na dobu neurčitú až do jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrat na obsah