Pimpollo - Halúzka

Prejsť na obsah
Srdečne Vás vítame
Občianske združenie PIMPOLLO organizuje
Krúžok ľudového tanca "Halúzka" pre deti od 3 do 6 rokov
Hudobno-pohybová príprava  v útlom veku  dokáže  ovplyvniť vývoj dieťaťa, hlavne jeho pohybové schopnosti, estetické cítenie, disciplinovanosť, sebavedomie, prispôsobivosť, samostatnosť, rozhodnosť, pohotovosť, tvorivosť a pod.
Ľudové umenie je priam predurčené rozvíjať tieto vlastnosti, pričom sa deti naučia chápať krásu našich slovenských tradícií.
Deti a ich hravosť, bezprostredné správanie, pohybová zdatnosť nám dávajú príležitosť tieto predpoklady  zdokonaliť  prostredníctvom ľudových hier a pásiem.
Tanec je pohybová forma vyjadrenia pocitu
a považuje sa za najprirodzenejšiu reakciu nášho tela na hudbu.
Aktuality


Kurzy HALÚZKY prebiehajú :

v utorok na JAZERE

vo štvrtok na KVP


Naďalej prebieha prihlasovanie
 on-line.

Do tancovania priatelia!

Prihláška do Krúžku ľudového tanca HALÚZKAZmluva na zabezpečenie výučby (odkaz na stiahnutie nižšie) začína platiť podpisom oboch zmluvných strán.

Záujemca o výučbu odoslaním tejto prihlášky súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a nakladaním so svojimi osobnými údajmi Občianským združením PIMPOLLO pre potreby tejto spoločnosti na dobu neurčitú až do jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

INFORMÁCIE o k organizácii kurzov ( HŠ Yamaha a KĽT Halúzka) v súvislosti s COVID-19

  • pred vstupom do učebne si rodičia aj deti vydezinfikujú ruky
  • zákonný zástupca pred začiatkom hodiny podpíše prehlásenie o bezinfekčnosti, že dieťa alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti neprišli v priebehu posledného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19
  • v prípade podozrenia  lektora na chorobu, ktorá by mohla ohroziť zdravie ostatných, si prevádzkovateľ  kurzov vyhradzuje právo vylúčiť choré dieťa ako aj rodiča z vyučovania
  • lektor na hodine používa štít
  • pomôcky sa počas hodiny nerozdávajú ani nezbierajú, každý rodič dostane na začiatku hodiny sadu nástrojov, ktoré sa budú počas hodiny používať a ktorú na konci hodiny vráti lektorovi na dezifenkciu pred ďalším použitím
  • maskoti jednotlivých programov sa budú vítať a lúčiť s deťmi bez fyzického kontaktu
  • medzi jednotlivými hodinami sa priestor vetrá a dezinfikuje, čo môže spôsobiť menší časový posun začiatku nasledujúcej hodiny

Lucia Miklošová
štatutárny zástupca Pimpollo, o.z.

Návrat na obsah