Rytmické krôčiky - Pimpollo - Hudobná škola YAMAHA

Prejsť na obsah

Rytmické krôčiky - hudobno-výchovný program pre deti od 4 rokov

Program  Rytmické krôčiky voľne nadväzuje na Prvé krôčiky k hudbe, jedná sa však už o cielenú hudobnú prípravu pre deti od 4 do 6 rokov. Deti zvládajú hravou formou základy hudobnej náuky v spojení s praktickými činnosťami a dôraz je kladený predovšetkým na rozvoj hudobnej predstavivosti.
K tomu slúži najmä:
  • vnímanie metra, rytmu a interpretácie na detské hudobné nástroje
  • rytmizácia, melodizácia a scénické vyjadrenie riekaniek
  • intonácia pomocou solmizačných slabík
  • orchestrálna hra s využitím klasických a detských hudobných nástrojov
  • cielené počúvanie spojené s intenzívnym vnímaním hudby
Elementárna hra na hudobné nástroje (zobcová flauta, keyboard, melodické rytmické nástroje…) môže uľahčiť rozhodnutie o type prípadného ďalšieho inštrumentálneho vzdelávania.
Odporúčaný vek:
od 4 do 6 rokov
Počet v skupine:  
8–10 v skupine v sprievode rodiča
Vyučovacia doba:
jedna lekcia týždenne
Obsah učiva:
tematické piesne, rytmické hry, elementárna hra na hudobné nástroje, pohybové hry spojené s aktívnym počúvaním hudby,
Učebný materiál:
pracovný zošit vrátane doprovodného CD
Návrat na obsah