Koncept vyučovania - Pimpollo - Hudobná škola YAMAHA

Prejsť na obsah

Koncept vyučovania v Hudobných školách YAMAHA

pedagogické zásady v Hudobných školách YAMAHA sú určované nasledujúcimi faktormi:
  • inšpirácia rozvojom reči
  • otvorená metodika skupinovej výučby
  • podpora kreativity

Inšpirácia rozvojom reči
rozhodujúcim spôsobom určuje koncepciu výučby v Hudobných školách YAMAHA. Dieťa sa učí materinskú reč prirodzeným napodobňovaním. Vo vývoji a diferenciácii detského sluchu dochádza medzi štvrtým a šiestym rokom k obrovskému kvalitatívnemu posunu, ktorý má zrovnateľný význam ako pre rozvoj rečových predpokladov, tak i pre hudobný rozvoj. Preto Hudobné školy YAMAHA kladú veľký dôraz na hudobný vývoj detí predškolského veku. Význam tejto životnej fázy pre ďalší rozvoj hudobných a intelektuálnych schopností môžeme len ťažko doceniť.

Otvorená skupinová výučba
tvorí dôležitý podiel našej vyučovacej koncepcie. Žiaci sa na hodine v prehľadných skupinách učia spoločne a súčasne jeden od druhého. Spoločné hranie hudby je dôležitou súčásťou výučby, komunikatívna vyučovacia atmosféra a prostredie znižujú nátlak na výkon a stres.Výraznejšie schopnosti talentovaných žiakov obohacujú tvorivým spôsobom vyučovací proces.

Podpora kreativity
má pre pedagogiku Hudobných škôl YAMAHA mimoriadny význam. Pochopenie a zvládnutie pravidiel hudobného systému je predpokladom pre tvorivú hudobnú činnosť a kreatívne vyjadrenie vlastných hudobných myšlienok.
Špeciálne vyškolení hudobní pedagógovia dávajú žiakom dostatočný priestor pre ich priania a podnety. Obsah vyučovania doplňujú improvizácia, aranžovanie a ďalšie kreatívne techniky. To všetko prebieha za predpokladu rešpektovania špecifík rôznych hudobných štýlov a žánrov. Samozrejmosťou je využívanie moderného učebného softwaru, ktorý predstavujú diskety či CD so sprievodmi a multimediálne programy. Tento moderný učebný software pomáha žiakom zvládnuť nácvik nových zručností hravou formou.
Návrat na obsah